Ariezy Jane Shop

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
บมจ สยามกิจอนันต์การ์เม้นท์
057-2-51306-8
ออมทรัพย์
ktb ธนาคารกรุงไทย
บมจ สยามกิจอนันต์การ์เม้นท์
000-1-79174-5
ออมทรัพย์