Ariezy Jane Shop

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บมจ สยามกิจอนันต์การ์เม้นท์

219-0-24514-8

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บมจ สยามกิจอนันต์การ์เม้นท์

000-1-79174-5

( ออมทรัพย์ )